Om Lyksborgvej

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til unge og voksne med udviklingshæmning og en autismediagnose.

Bevillingen til tilbuddet kan ske fra det 18. år. Beboeren i et længerevarende botilbud har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer. Borgeren har som følge heraf behov for omfattende støtte/guiding af almin-delige daglige funktioner, behov for omsorg eller behov for særlig kompenserende støtte.

Udfordringerne for beboerne kan være at bevare en døgnrytme, begå sig i sociale fællesskaber, egen hygiejne, rengøring af egen bolig, tøjvask, vedligeholde og/eller opsøge nye fritidsaktiviteter, kost og motion, udfylde fritiden med konstruktive aktiviteter.

Støtten til beboeren gradueres ud fra, at beboeren skal mest muligt selv i eget liv.

Der kan visiteres til nattevagt, som sker som virtuelt støtte fra PC/I-Pad.

Formål

Tilbuddet lægger vægt på:

 • At der er høj bruger-indflydelse/inddragelse i alle tiltag, som involverer beboeren.
 • At der arbejdes ud fra et så ”normalt” hverdagsliv i egen bolig med det funktionsniveau, som den enkelte beboer har.
 • At beboeren oplever sig som en livsduelig borger med mulighed for at udvikle sig optimalt og fortsat udfordre sine evner, både fagligt, socialt, kropsligt og personligt.
 • At beboeren skal kende egne ressourcer og grænser og tage så meget ansvar som muligt for eget liv.
 • At beboeren har/støttes/præsenteres for et aktivt fritidsliv, hvor der opleves samvær.
 • At der støttes til fællesskaber, som kan understøtte eventuelle venskaber.
 • At der støtte/guides til at videreudvikle egen identitet og selvstændighed.
 • At der sker udvikling og/eller vedligeholdelse af fysiske funktioner.
 • At der guides/støttes til at leve et sundt liv, både i forhold til fysisk og mental sundhed.
 • At der bliver støttet op omkring beboerens dagsbeskæftigelse.
 • At der arbejdes ud fra en fælleskoordinerende indsat omkring beboeren – altid til gavn for beboeren og med dennes samtykke.
De fysiske rammer

Lyksborgvej er placeret nær Holstebros midtby med gode cykelstier og busforbindelser.

Lyksborgvej er et opgangsfællesskab med mulighed for samvær i fælles køkken og stue.

Der bliver tilbudt at deltage i aftensmåltiderne.

Beboeren deltager i madlavningen ud fra den enkeltes forudsætninger.

Fælleslejligheden danner ramme for samvær med andre i botilbuddet.

Visitation og handleplansarbejde

Sagsbehandlerne i Visitation og Rådgivning kan visitere til Lyksborgvej. Der vil være opfølgningsmøde enten hvert eller hvert andet år. På mødet deltager beboer, medarbejder, sagsbehandler og pårørende, hvis beboeren ønsker dette. På mødet evalueres de opsatte mål fra handleplanen, og der aftales nye mål, som der skal arbejdes med. Mellem møderne aftales der mellem beboer og medarbejder, hvilke indsatsplaner der skal til, for at målet kan opfyldes. Der arbejdes ud fra § 141 handleplanen, som er udarbejdet af sagsbehandler.

Medarbejdere

Der er ansat sundheds- og/eller pædagogiske medarbejdere, som har kendskab til autisme og funktionsnedsættelse.

Vi ønsker en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe, som kan understøtte hinandens faglige kompetencer.

Medarbejderne har mulighed for at kvalificere deres kompetencer internt og eksternt.

Personalenormeringen er vurderet ud fra beboerne funktionsniveau. Der vil være personaledækning i dag- og aftentimer samt weekender, helligdage og ferie.

Ved behov for nattilkald kan det etableres til den i forvejen eksisterende nattevagt på området.

Bruger-indflydelse og pårørende-samarbejde

På Lyksborgvej afholdes der opgangsmøder hver 14. dag, hvor hverdagsemner bliver drøftet. Der afholdes desuden to årlige arrangementer for pårørende. Pårørende skal altid føle sig velkomne på Lyksborgvej, og vi bestræber os på at orientere om relevante emner. Information til pårørende om beboerne går altid gennem beboeren eller med samtykke fra beboeren. Ud fra en Recovery tankegang er beboeren altid den, der er i fokus, for at ting kan ske.

Opholdsbetaling og egenbetaling

Borgeren har en lejekontrakt med boligselskabet og betaler husleje, el, lys og varme. Der vil være obligatoriske og valgfrie servicepakker i forbindelse med tilbuddet. De obligatoriske servicepakker vil bl.a. være rengøring af fælles areal og TV pakker. De valgfrie pakker vil bl.a. være kost, aktiviteter, kørsel.