Praktik og praktikmanual

De fleste af vores elever kommer i praktik i løbet af deres 2. og 3. skoleår. Praktikkerne foregår hos forskellige virksomheder i Holstebro Kommune. Målet med praktikkerne er, at du får indsigt og forståelse for at være på en arbejdsplads, og at du skal få en realistisk forventning til dit fremtidige arbejde.

Du kan læse mere om, hvorledes vi planlægger og organiserer vores praktikker her under. Teksten er skrevet til sagsbehandlere og praktikstederne, så på forhånd; Undskyld 😉

Med denne manual ønsker vi at
 • Praktikstederne oplever, at de mødes med respekt
 • Give overblik over arbejdsprocesser og arbejdsgange vedr. praktik.
 • Imødekomme Jobcentrets og UU-vejleders forventninger vedr. evaluering af praktikker
 • Strømline vores procedurer vedr. praktik
 • Strømline vores ”produkt” vedr. evaluering
 • Sikre elevens medindflydelse på praktikområdet
Inden praktikken

Eleven må ikke sendes i praktik, før uddannelsesplanen er underskrevet, da Statens Arbejdsforsikring af eleven ikke er opmærksom på, at førsteårselever typisk ikke har en underskrevet uddannelsesplan før midt i november.

Praktikken skal være koordineret med UU, Jobcentret og evt. en kommunal sagsbehandler – og mål for praktikken samt mulige praktiksteder skal man orientere sig om i praktik-databasen. Man skal undersøge, om praktikstedet har været kontaktet.

Praktikkontrakten udarbejdes i samarbejde med eleven og praktikstedet – kontrakten skal indeholde konkrete målsætninger (praktikevalueringsskemaet), og målene skal være evaluér-bare – både for lærer/pædagog og praktikværten.

Den underskrevne praktikkontrakt skal afleveres til Kim Sandal, som journaliserer og videresender til UU-vejlederen. Når praktikken er fastlagt, opdateres praktikdatabasen med elevinfo m.m.

Afklaring før praktikken

Forud for praktikken skal lærer/pædagog og elev besøge praktikstedet og snakke med praktikværten, så begge parter kan forberede sig bedst muligt på praktikken. For-besøget skal forberede eleven på den kommende praktik, og bør være så konkret som muligt i forhold til arbejdsopgave/udførelse, garderobe, kantine, toilet, pauser osv.

Endvidere skal der laves en forventningsafstemning bl.a. vedrørende:

 • Elevens egne mål – som er aftalt med lærer/pædagog ifm. planlægningen af praktikken.
 • Virksomhedens krav og forventninger til eleven.
 • Aftaler om praktikopfølgningsbesøg – og den afsluttende samtale skal fastlægges, inden praktikken starter

Forplejning

Det skal afklares, om eleven skal have madpakke med, eller om man kan købe på praktikstedet. Mariebjerg betaler 20 kr. om dagen til kost. Det er ligeledes vigtigt at undersøge virksomhedens frokostkultur, og aftale hvor og hvornår frokosten og øvrige pauser afvikles.

Transport

Det skal vurderes, hvorledes transporten til og fra praktikstedet skal foregå. Transporten skal så vidt muligt foregå selvstændigt. Personalet vurderer ud fra elevens kompetencer. Mariebjerg hjælper med at udstede rejsekort til eleverne. Taxi bruges kun efter drøftelse med ledelsen.

Mødetider

Mødetider skal aftales og forsøges afstemt med offentlig transport og gåafstand til praktikstedet.

Påklædning

Det skal aftales med praktikstedet, hvilken påklædning, de forventer, eleven har under arbejdets udførelse. Leverer praktikstedet tøjet, eller skal eleven/skolen organisere påklædningen? Er der behov for sikkerhedsfodtøj eller anden særlig påklædning, som eleven selv skal medbringe, så tjekker personalet først skolens eget lager, og evt. nyindkøb koordineres med Kim Sandal.

Kontaktinfo

Det skal tydeliggøres for praktikstedet, hvornår vi forventer, at de kontakter os i forbindelse med fravær og pludselig opståede problemer. Praktikstedet skal have navnet på kontaktpersoner på Mariebjerg.

Kontaktperson på praktikstedet

Der skal navngives en person, som Mariebjerg kan kontakte i forbindelse med sygdom og deslige.

Undervisning og træning op til praktikken

Inspiration til den forberedende undervisning:

 • Transporttræning – og hvad gør man, hvis det går galt.
 • Samtaler om arbejdspladsens kultur; pauser, omgangstone.
 • Madpakke – skal/skal ikke? Hvor skal den laves og sammen med hvem?
 • Eventuelt undervisning og træning i konkrete opgaver vedr. arbejdets udførsel på praktikstedet – skal aftales med praktikstedet.

Personalet i grupperne vurderer og koordinerer internt behovet for pædagogisk støtte i de første dage i praktikken.

Under praktikken
Man overholder de indgåede aftaler med praktikstedet vedr. besøg, opfølgning og evaluering. Det er en god idé, at man jævnligt på egen hånd kontakter praktikstedet og eleven, for at høre hvordan det går og imødekomme evt. problemer tidligt. Praktikstedet kan til enhver tid kontakte skolens kontor på tlf. 96 11 46 40.
Efter praktikken

Praktikken afsluttes med en evaluering, som tager udgangspunkt i de opsatte mål samt evalueringsskemaet fra UU-vejleder og Jobcentret. Evalueringen foregår skriftligt i en skabelon, der ligger på Intra. Den skriftlige evaluering skal gemmes på Intra, i elevens mappe, og Kim Sandal skal have besked herom, så han kan journalisere denne og sende den til jobcentret.

Husk at opdatere praktikdatabasen, når praktikken er overstået. I forbindelse med afslutningen af praktikken bør læreren/pædagogen og elev afholde en samtale, hvor forhold vedrørende praktikken drøftes. Der kan tages udgangspunkt i både forventningsafstemningen med praktikstedet, den konkrete evaluering og egne oplevelser. Samtalen bør også føre til opstilling af nye mål og elevens forventninger til næste praktik og den fremtidige undervisning/træning.